بازی چیست؟ فعالیتی که باعث تخلیه انرژی کودک که به همراه شادی وشعف است بازی میگویند

چه عواملی باعث تغییر بازیهای کودک شده؟

امروزه برخلاف گذشته که بیشتر بازیها درفضای باز وگروهی برگزار میشد به دلیل نگرانیهای والدین از انجام بازی کودکان درفضای باز وایمنی ان وتغییرات ت

تکنولوژی بیشتر کودکان به بازیهای کامپیوتری ومنفعل روی اورده اند

بازیها چه تاثیری بر رشد ذهنی وفکری کودکان دارند؟کودکانی که درانجام فعالیتهایشان از بازیهای خلاق استفاده میکنند یادگیری ببشتری کسب میکنند

چه بازیهای برای رشدفکری وخلاقیت کودک موثر است؟بازیهای مانند شن بازی.گِل بازی.مازها.خمیربازی.چفتوها.مهره های ردشونده.پیچ ومُهره

ها.دُمینوها.جورچی ولگوهای رنگی تاثیر شگرفی بر رشد ذهنی فکری هوشی و خلاقیت وخوداگاهی کودک دارند

مهمترین بازی که والدین میتوانند برای ذهن اگاهی کودک روزانه انجام دهند تا هردونمیکره مغزش فعال شود بازیهای پرسش وپاسخ ومداداست انها میتوانند

سوالاتی درحدسن وهوش کودک از اوبپرسند وفقط کودک را دررسیدن به پاسخ راهنمای کنند یا میتوانند دومداد هم زمان به او داده واز او بخواهند دریک دفتر

خط خطی کند به طور هم زمان این بازی برای هوش کودک فوقعلاده جواب میدهد هم حرکات چشم دستش تقویت میشود هم در رشد ماهیچه دستش ک

کمک ساز است وهم روش صحیح مداد گرفتن دردست را می اموزد

Originally posted 2018-10-21 20:35:39.